Omnidruk to profesjonalna firma z ogromnym doświadczeniem, która uwielbia wyzwania i skomplikowane projekty. Dla nas wielkoformatowy druk to po prostu pasja.

 

Firma korzysta z Subwencji Finansowej Tarcza 2.0 – podmiotem udzielającym wsparcie jest PFR S.A.

JUŻ 32 LATA OMNIDRUK – Jesteśmy z Wami od 1991 roku

Image Alt

Warunki umów, dostaw i płatności

 1. Zakres obowiązywania

  1. Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności firmy Omnidruk i dotyczą kontrahenta, z którym nie zawarto odrębnych umów.
 2. Oferta i zawarcie umowy

  1. Jeżeli wiarygodność kredytowa Zleceniodawcy pozostawia jakieś wątpliwości, Omnidruk ma prawo żądać przedpłaty lub innych zabezpieczeń finansowych lub odstąpić od wykonania zamówienia, nawet już po podpisaniu przyjęcia zamówienia.
  2. Zamówienie obowiązuje po pisemnym przesłaniu zamówienia i jego pisemnym potwierdzeniu przyjęcia. Słowne ustalenia pracowników Omnidruku wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia.
  3. Późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Zleceniodawcę, włącznie wynikłymi z tego przestojami maszyn, może zostać obciążony Zleceniodawca. Jako późniejsze zmiany uważane są także powtórzenia odbitek próbnych, wymaganych przez Zleceniodawcę z powodu błahych odstępstw od powierzonych materiałów.
 3. Formy, projekty, wzory i ich koszty

  1. Próbne przedruki lub podobne prace wstępne mogą być wliczone w cenę nawet w przypadku nie otrzymania na daną partię zlecenia.
  2. Pobrane przez Zleceniobiorcę materiały służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają w Omnidruku i nie będą zwracane, ani przekazywane osobom trzecim.
  3. Projekty, materiały do druku pozostają również naszą własnością i bez naszej zgody nie
  4. Pliki nie muszą być archiwizowane, jak również nie mamy obowiązku informowania Zleceniodawcy o ich zniszczeniu.
  5. Po wydrukowaniu, nie odpowiadamy za wydruki nie odebrane przez Zleceniodawcę w przeciągu trzech tygodni.
  6. Druk przebiega w oparciu o dane podane przez Zleceniodawcę. Nie jesteśmy zobowiązani do oceny ich prawidłowości, celowości. Gdy wymagane będą arkusze próbne, koszty ich realizacji mogą być doliczone do rachunku.
  7. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Omnidruk ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz wyłączyć nas od odpowiedzialności za treść zawartą w drukach. Wszelką odpowiedzialność za treści będące przedmiotem druku, ponosi Zleceniodawca.
  8. Jeżeli wykorzystanie powierzonych Omnidrukowi przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich – zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Omnidruk ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
  9. Zleceniodawca ma obowiązek przeglądać wydruki próbne celem znalezienia błędów w składzie oraz innych uchybień. Omnidruk nie odpowiada za błędy przeoczone przez Zleceniodawcę.
  10. Zmiany przekazane telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia. Omnidruk nie jest zobowiązany do przesyłania Zleceniodawcy wydruków próbnych w przypadku małych nakładów lub druku na prawach manuskryptu. Omnidruk nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów, jeżeli nie otrzymamy od Niego wzorca koloru lub jego numeru (np. wg skali Pantone, RAL).
 4. Terminy dostaw, przesunięcie terminów dostaw, niemożność dostarczenia.

  1. Informacje o terminach realizacji i innych danych związanych z plikami i produkcją udziela Biuro Obsługi Klienta Omnidruk (tel.: 664 768 201 mail: biuro@omnidruk.pl).
  2. Termin realizacji zleceń rozpoczyna się od dnia wyjaśnienia wszystkich szczegółów zlecenia, jak również dostarczenia wymaganych materiałów. Termin dostawy wydłuża się o czas w przeciągu, którego Zamawiający opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmienił zakres zlecenia.
  3. Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i których nie byliśmy przyczyną, o ile te przeszkody miały znaczny wpływ na realizację również wtedy, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców. Niezwłocznie informujemy Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Zamawiający może żądać od nas wyjaśnienia, czy chcemy wycofać się z umowy czy też zrealizować dostawę w przeciągu określonego czasu. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku naszej zwłoki w udzieleniu wyjaśnień. Roszczenia za powstałe szkody są w takich przypadkach wykluczone.
  4. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane naszą winą nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.
 5. Wysyłka i przejęcie ryzyka

  1. Wysyłkę towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu realizujemy tylko na wyraźne życzenie i koszt Zamawiającego.
  2. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego to przechowanie towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Zamawiającego. Opóźnienie liczone jest od momentu zgłoszenia gotowości towaru do wysyłki.
  3. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, Zamawiający może wybrać firmę spedytorską lub przewoźnika.
 6. Ceny – zapłata

  1. Ustalona cennikiem cena nie obejmuje kosztu przesyłki, docięcia do wymiaru, konfekcjonowania oraz podatku VAT. Pozostałe ceny ustalane są indywidualnie.
  2. W przypadku opóźnień płatności naliczamy odsetki określone umową
  3. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki – możemy wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.
 7. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja

  1. Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza otrzymany towar, co do ilości, usterek / braków, cech / jakości i zagwarantowanych właściwości. Oczywiste braki należy reklamować w Omnidruku w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie.
  2. Podstawą reklamacji jest zwrot całości reklamowanego towaru na koszt OMNIDRUKU, do siedziby firmy
  3. W przypadku uznanych reklamacji Omnidruk może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.
  4. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
  5. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
  6. W przypadku reprodukcji kolorowych we wszystkich metodach drukowania reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od oryginału. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.
  7. W przypadku druku na powierzonych nam materiałach, nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
  8. Firma Omnidruk gwarantuje, że wydruki mogą służyć przez okres 12 miesięcy (o ile nie podano inaczej), stanowiąc medium reklamy, zgodnie z uznaną normą dotyczącą odporności na światło i warunki atmosferyczne (oprócz wiatru w przypadku gwarancji dotyczącej banerów), wyjąwszy normalne zużycie oraz uszkodzenia mechaniczne.
  9. Firma Omnidruk zwróci koszt wydruków niespełniających warunków podanych w tej gwarancji, zgodnie z harmonogramem odszkodowań tj. 1/12 za każdy miesiąc poniżej okresu, który przewiduje gwarancja.
 8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

  1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Zleceniodawca zwolnił Zleceniobiorcę ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.
 9. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo

  1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Łodzi.


Call Now Button